Proclaimer

De voorwaarden van deze proclaimer zijn van toepassing op deze website www.pro-fits.nl.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze proclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze proclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Pro-Fits zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website kan Pro-Fits niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Pro-Fits garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Pro-Fits wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Pro-Fits aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Pro-Fits niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.
Pro-Fits behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pro-Fits

Pro-Fits behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze proclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze proclaimer, is gewijzigd

Op deze website en de proclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze proclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.